VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

(PRE UŽÍVATEĽOV)

Pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, používané v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach, ktoré nie sú inde definované, majú nasledujúci význam:

Aplikácia: zahŕňa obsah uvedený v bode č. 1.1 týchto Všeobecných zmluvných podmienok;;

Peňažná kompenzácia alebo Kompenzácia: vrátenie peňazí, ktoré Užívateľ od Partnera získa prostredníctvom Aplikácie. Cieľom Partnera je to, aby prostredníctvom Peňažnej kompenzácie získal nových zákazníkov, respektíve aby si svojich starých zákazníkov prostredníctvom charakteru vernostného programu udržal;;

Užívateľ: taká registrovaná fyzická osoba v Aplikácii, ktorá Aplikácii prostredníctvom Banky Užívateľa poskytne súhlas k tomu, aby Spoločnosť získala prístup k Užívateľským Údajom;

Banka/y užívateľa: tie obchodné banky prevádzkované so slovenským sídlom, ktorá vystavujú platobné karty potrebné pre využívanie Aplikácie;

Užívateľské údaje: súbor údajov, ktoré Aplikácia obdrží od banky Užívateľa prostredníctvom PSD2 bankových API na základe povolenia Užívateľa;

Limit účtu Užívateľa: Spodná hodnota sumy Peňažnej kompenzácie poskytnutej Užívateľovi uvedená v Aplikácii, pri dosiahnutí ktorej ohľadom sumy zníženej o poplatky za prevod získa Užívateľ finančnú kompenzáciu. Aktuálne platná suma Limitu účtu užívateľa je 3.000,-, t.j. tritisíc HUF;

Strana/Strany: Užívateľ a Spoločnosť každý osobitne Strana, spoločne Strany;

Partner: osoba v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou, ktorá prostredníctvom Aplikácie poskytne ním určenú Peňažnú kompenzáciu Užívateľovi, ktorý u neho platí platobnou kartou;

Partnerská transakcia: taká transakcia s platobnou kartou, keď Užívateľ platil u Partnera za nejaký tovar alebo službu;

PSD2: Smernica Európskej únie 2015/2366/EU;

Push odkaz: tie vyskakujúce správy na mobilnom zariadení Užívateľa, ktoré pochádzajú z Aplikácie, a ktorých cieľom je najmä, aby Užívateľa informovali alebo mu ponúkali nejakú činnosť;

Účtové informačné služby: zahŕňa obsah uvedený v bode č. 1.1 týchto Všeobecných zmluvných podmienok;

Spoločnosť: spoločnosť RECASH Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, prevádzkujúca mobilnú aplikáciu (sídlo: H-3530 Miskolc, Hunyadi u. 56., číslo v obchodnom registri: Cg. 05 09 028450);

Banka Spoločnosti: UniCredit Bank Hungary Zrt. (sídlo: H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; číslo v obchodnom registri: 01 10 041348);

Virtuálny účet: Súbor údajov priradený prostredníctvom back-endu Aplikácie k danému Užívateľovi, slúžiaci na evidenciu Peňažnej kompenzácie;

Webová stránka: webová stránka prevádzkovaná Spoločnosťou pre Užívateľov, s prístupovou adresou https://recash.app

1. Popis služby ktorá sa považuje za prevádzkovateľa Účtovných informačných služieb

1.1 Aplikácia

Aplikácia je natívna mobilná aplikácia s pracovným názvom RECASH, prevádzkovaná Spoločnosťou, ako aj k tomu prislúchajúce webové stránky a iné systémy, ktoré vykonávajú prevádzkovanie služby popísanej v bodoch 1.2 a 1.3 (ďalej len: Aplikácia). Prevádzkovateľom Aplikácie je Spoločnosť, ktorá je považovaná za platobnú inštitúciu vykonávajúcu účtové informačné služby (“Účtové informačné služby”) podľa zákona č. CCXXXVII z roku 2013. o jednotlivých platobných poskytovateľov.

1.2 Fungovanie Aplikácie

Aplikácia je mobilnou a webovou platformou, ktorá pre svojich Užívateľov v prípade nákupu prostredníctvom platobnej karty u svojich inzerujúcich Partnerov eviduje peniaze, a pre svojich inzerujúcich Partnerov poskytujúcich zľavu a napomáha pri získaní dlhodobo angažovaných zákazníkov.

Kroky prevádzkového procesu:

1.2.1.  Registrácia užívateľa

Užívateľ si stiahne aplikáciu zo zodpovedajúcej predajne aplikácií Appstore, Google Play Store), a zaregistruje sa e-mailovou adresou, ako aj heslom.

1.2.2   Užívateľ poskytne pre Aplikáciu prístup

Po registrácii bude Užívateľ presmerovaný na platformu Banky užívateľa, kde Užívateľ poskytne pre Aplikáciu povolenie pre prístup k Užívateľským údajom (vrátane okrem iných aj k debetným transakciám platobnou kartou). Aplikácia bude mať po poskytnutí Užívateľského povoleniaprístup k nasledujúcim údajom:

- číslo platobnej karty Užívateľa (v maskovanej forme);

- dátum transakcie platobnou kartou vykonanej Užívateľom;

- suma transakcie platobnou kartou vykonanej Užívateľom;

- druh devízy transakcie platobnou kartou vykonanej Užívateľom; respektíve

- identifikačný kód obchodníka alokovaný k terminálu pre prijímanie kariet, použitého pre kartovú transakciu.

Aplikácia poskytuje službu uvedenú v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach výhradne za vysloveného súhlasu Užívateľa – určeného v tomto bode č. 1.2.2. Aplikácia má prístup výhradne k platobným účtom, označeným Užívateľom, a k informáciám vzťahujúcim sa na k nim prislúchajúcim platobným úkonom, t.j. k údajom stanoveným v tomto bode č. 1.2.2.

V rámci poskytnutia vyššie uvedeného povolenia Užívateľom, Spoločnosť prostredníctvom Aplikácie Užívateľa jednoznačne informuje o tom, že Aplikácia údaje, na ktoré bude mať dosah, použije s akým cieľom, t.j. výhradne: 

- pre identifikáciu Partnerských transakcií;

- pre vyúčtovanie s Partnermi; ako aj

- pre prevádzkovanie ponukového systému používajúceho účinné anonymné profilovanie – in App (v rámci Aplikácie).

S vyjadrení súhlasu s týmito VšZP poskytuje Užívateľ svoj vyslovený súhlas k používaniu spomenutých informácií podľa a s cieľom vyššie uvedených.

1.2.3.   Užívateľ získa informácie o Partneroch

Užívateľ v rámci Aplikácie získa informácie o Partneroch, poskytujúcich Peňažnú kompenzáciu. V Aplikácii môže medzi nimi vyhľadávať (okrem iných na základe geografického umiestnenia, respektíve miery Peňažnej kompenzácie), môže ich usporiadať do kategórií, môže získať o Partneroch viac informácií, alebo ich prostredníctvom Aplikácie môže aj kontaktovať (telefonicky alebo cez internetovú platformu).

1.2.4.   Užívateľ platí u Partnera Platobnou kartou

Užívateľ – tou platobnou kartou, vystavenou Bankou Užívateľa, pre ktorú poskytol súhlas odkazovaný vo vyššie uvedenom bode č. 1.2.2. – vykoná platbu u jedného z Partnerov.

1.2.5.   Aplikácia upovedomí Užívateľa o Peňažnej kompenzácii, prislúchajúcej za Partnerskú transakciu

Užívateľ obdrží upovedomenie o tom, že Aplikácia eviduje Peňažnú kompenzáciu na jeho Virtuálnom účte, s prihliadnutím na to, že vykonal platbu u Partnera.

1.2.6.  Výplata Užívateľa

Spoločnosť neotvára a nespravuje pre Užívateľa skutočný účet, len Virtuálny účet. Ak užívateľ u ktoréhokoľvek z partnerov nakúpi produkt, respektíve využije službu, Spoločnosť sa o tom dozvie z údajov o účte. Vyúčtovanie protihodnoty prislúchajúcej za produkt, službu si Užívateľ a Partner vysporiadajú vzájomne medzi sebou, na platobnom procese sa Spoločnosť žiadnym spôsobom nezúčastňuje. Spoločnosť pre Užívateľa, s prihliadnutím na platobné transakcie, s ktorými sa oboznámila v rámci Účtovnej informačnej služby, vychádzajúc z ich platobných údajov, poskytne Kompenzáciu v záujme podporovania nákupu. Časť Kompenzácie zníženú o náklady na prevod podľa bodu 2. týchto Všeobecných zmluvných podmienok prevedie Spoločnosť na bankový účet poskytnutý Užívateľom, ak jeho suma dosiahne Užívateľský účtový limit, respektíve ak zmluva vzniknutá prostredníctvom odsúhlasenia týchto Všeobecných zmluvných podmienok zanikne.

Spoločnosť aktuálnu sumu Kompenzácií, ktoré Užívateľom prislúchajú, pred dátumom výplaty danej Kompenzácie spracúva na vlastnom účte, respektíve vlastných účtoch vedených Spoločnosťou, k nim Užívateľ nemá prístup, nemôže nimi disponovať. V súlade s tým Spoločnosť, ako platiaca strana, na základe údajov Virtuálneho účtu poskytne príkaz na vykonanie platobnej transakcie pre svojho vlastného finančného poskytovateľa, inštitúcii, v ktorej má vedený účet (t.j. na prevod časti Kompenzácie zníženej o náklady na prevod podľa bodu č. 2. týchto Všeobecných užívateľských podmienok) pre Užívateľa. V tomto prípade sú teda prítomní Spoločnosť, ako platiaca strana a Užívateľ, ako príjemca, a vedenie Virtuálneho účtu, vedeného Spoločnosťou tvorí výhradne časť Účtovných informačných služieb.

1.2.7 Zmena Limitu účtu Užívateľa

Spoločnosť je oprávnená na modifikáciu Limitu účtu Užívateľa s odvolaním sa na obchodné dôvody, najmä na hľadiská manažovania rizík, ale o tejto skutočnosti je povinná informovať Užívateľov - pri prvej príležitosti aspoň 60 dní vopred, pri ďalšej príležitosti aspoň 30 dní vopred – vo forme Push odkazu odoslaného cez Aplikáciu, respektíve odoslaním odkazu na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácii.

1.3 Zmluvy medzi dotknutými stranami

S Užívateľmi Spoločnosť osobitné zmluvy neuzatvára Právny vzťah medzi Užívateľom a Spoločnosťou vzniká jednoznačným odsúhlasením Užívateľom aktuálne platných Všeobecných zmluvných podmienok, uvedených v potvrdzujúcom e-maily obdržanom pri registrácii Užívateľom, s ktorými sa mohol Užívateľ vopred oboznámiť, a je možné ich konvertovať do formátu .pdf, a je možné ich uložiť v elektronickej forme (kliknutím na prázdne políčko prislúchajúce k tlačidlu „Súhlasím“, po jeho vyznačení a stlačení tlačidla „Súhlasím“). Užívateľ je ohľadom vyššie uvedeným spôsobom jemu doručených Všeobecných zmluvných podmienok, respektíve používania Aplikácie pred uzatvorením zmluvy, ako aj kedykoľvek v dobe trvania zmluvy oprávnený obrátiť sa na Spoločnosť pre získanie informácii na ktoromkoľvek z kontaktov Spoločnosti uvedených v bode 11. týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Spoločnosť je povinná takéto žiadosti vybaviť bez oneskorenia, ale najneskôr 30 dní po kontaktovaní. Užívateľ si môže počas trvania zmluvy kedykoľvek vyžiadať Všeobecné zmluvné podmienky, ako aj dokumenty definované vzťahujúcimi sa právnymi predpismi; Spoločnosť kedykoľvek poskytne Užívateľovi záležitosti, v súlade so záležitosťami predpísanými vo vzťahujúcich sa právnych predpisoch.

2.  Platobné podmienky, držba peňažných prostriedkov

Spoločnosti za používanie Aplikácie zo strany Užívateľa neprináleží žiadna protislužba. Užívateľ voči Spoločnosti nemá žiadnu platobnú povinnosť, preto nie je povinný Spoločnosti platiť žiadne provízie, poplatky, úroky alebo akékoľvek iné náklady. Ak je z akýchkoľvek príčin pri výplate uskutočnenej Užívateľovi potrebné vykonať konverziu medzi devízami, v tom prípade sa platba uskutočňuje za predajný kurz Banky Spoločnosti, vzťahujúci sa na danú devízu – dostupný na oficiálnej webovej stránke banky.

Celkovú sumu aktuálne platných nákladov v súvislosti s prevodom Kompenzácie na Bankový účet Užívateľa (tu rozumejúc vrátane, ale nie výhradne náklady a poplatky uplatnené Bankou Spoločnosti, respektíve všetky náklady, ceny, poplatky alebo dane, zaťažujúce prevod) je povinný znášať Užívateľ, takým spôsobom, že ich Spoločnosť pri výplate odpočíta zo sumy Kompenzácie, z dôvodu čoho sa na Bankový účet Užívateľa - v prípade splnenia záležitostí uvedených v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach - pripíše suma Kompenzácie znížená o náklady na prevod. Aktuálne platné poplatky za prevod v súvislosti s Kompenzáciou, ktoré Spoločnosť odpočítala, je Spoločnosť povinná uviesť v Aplikácii popri skutočne prevádzanej sume oddelene - v danom prípade podľa jednotlivých titulov. Spoločnosť okrem vyššie uvedených súvisiacich nákladov nie je oprávnená previesť na Užívateľa žiadne iné náklady. Spoločnosť v súlade so záležitosťami uvedenými v bode č. 1.2.6. týchto Všeobecných zmluvných podmienok, a v prípade splnenia podmienok uvedených v odkazovanom bode, časť sumy Kompenzácií evidovaných na Virtuálnom účte zníženej o náklady na prevod podľa tohto bodu, z bankového účtu vedeného Spoločnosťou, Banka Spoločnosti prevedie na Bankový účet Spoločnosti. Spoločnosť k peňažným prostriedkom vedeným na účtoch vedených v Bankách Užívateľov nemá žiadnym spôsobom prístup, nedisponuje nimi v žiadnej forme.

3. Prevádzka na iných miestach

Spoločnosť po splnení podmienok predpísaných v právnych predpisoch a prevádzkových podmienok môže použiť vyššie uvedené Služby informácií o účte aj v iných krajinách Európskej únie.  

4. Poistenie odbornej zodpovednosti

Spoločnosť v súlade s princípmi uvedenými v PSD2 a podmienkami stanovenými Maďarskou národnou bankou disponuje poistením odbornej zodpovednosti u poisťovni Colonnade Biztosító (https://colonnade.hu).

5. Iné zmluvné podmienky

Užívateľ berie na vedomie, že Aplikáciu je možné používať len na smart telefónoch fungujúcich pod operačným systémom iOS a Android, je kompatibilná len so systémami Android s verziou číslo 4. alebo od nej novších, a k používaniu Aplikácie je potrebný širokopásmový prístup na internet.

Užívateľ so súhlasom berie na vedomie, že jeho zvyky v súvislosti s Aplikáciou, systém zbiera zo štatistických účelov spôsobom nepoužiteľným pre identifikáciu jeho osoby tretími osobami, a užívateľské údaje Užívateľa je schopný roztriediť na základe rôznych hľadísk.

Užívateľ berie na vedomie, že Partnerské ponuky sú považované za elektronickú reklamu, a ich cieľom je podpora predaja dotknutého tovaru alebo služby.

Odvolanie svojho vyššie uvedeného súhlasného vyjadrenia prislúchajúceho k učelom kontaktovania do okruhu priameho marketingu môže Užívateľ kedykoľvek učiniť bez obmedzenia a odôvodnenia, bezplatne. Spoločnosť poskytuje možnosť pre Užívateľa na učinenie vyhlásenia s odvolaním, respektíve na zakázanie adresovanej reklamnej zásielky na kontaktných adresách uvedených v bode č. 11. týchto Všeobecných zmluvných podmienok tak prostredníctvom pošty, ako aj elektronického dopisu.

Užívateľ berie na vedomie, že Partneri môžu svoje ponuky prerušiť alebo odvolať kedykoľvek aj pred uplynutím doby platnosti.

Ak nastane určená závažnejšia prevádzková alebo bezpečnostná udalosť v súvislosti s Aplikáciou (vrátane ale nie výhradne spoločnosťou rozpoznané domienené alebo skutočné podvody, alebo bezpečnostné ohrozenia, ktoré môžu ohrozovať fungovanie Aplikácie), Spoločnosť je povinná o tejto skutočnosti, ako aj o všetkých takých nariadeniach, ktoré má k dispozícii, a ktoré môžu byť vykonané v záujme zmiernenia škodlivých udalostí danej udalosti, informovať Užívateľov bez odôvodneného omeškania, prioritne formou Push odkazu odoslaného prostredníctvom Aplikácie, ak také nie je, odoslaním odkazu na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácii. Súčasne s vyššie uvedeným opatrením môže Spoločnosť v odôvodnených prípadoch prerušiť fungovanie Aplikácie až po odstránenie vyššie uvedenej prevádzkovej alebo bezpečnostnej udalosti alebo ohrozenia, ale najviac na 30 dní. O opätovnom uvedení do prevádzky je Spoločnosť povinná informovať Užívateľov vo forme Push odkazu odoslaného prostredníctvom Aplikácie, alebo ak také nie je, odoslaním odkazu na e-mailovú adresu, uvedenú Užívateľom.

Ak prerušenie dostupnosti Aplikácie presiahne 30 kalendárnych dní, Užívateľ je oprávnený na časť sumy nachádzajúcej sa na jeho Virtuálnom účte, zníženú o náklady na prevod podľa bodu 2. týchto Všeobecných zmluvných podmienok, nezávisle od Limitu výplaty. Užívateľ v tomto prípade prostredníctvom poštového, respektíve elektronického dopisu, odoslaného na korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu uvedenú v bode č. 11. týchto Všeobecných zmluvných podmienok môže požadovať od Spoločnosti, aby mu poskytla k dispozícii aktuálny stav jeho Virtuálneho účtu. Spoločnosť danú sumu v takomto prípade (teda, ak dostupnosť Aplikácie prekročí 30 kalendárnych dní) uhradí Užívateľovi do 48 hodín od 24 hodiny 00 minúty 30. kalendárneho dňa.

Cieľom Spoločnosti je to, aby boli Aplikácia a k nej prislúchajúca Webová stránka dostupné 7 dní v týždni, 24 hodín denne, ale môžu sa vyskytnúť také obdobia, keď mobilné alebo webové plochy Aplikácie nie sú dostupné (napríklad v dôsledku potrebných softvérových aktualizácií).

 Spoločnosť si vyhradzuje právo, aby kedykoľvek zmenila alebo zrušila ktorúkoľvek z častí Webovej stránky, respektíve Aplikácie, a to najmä, ale nie výhradne obsah, dobu dostupnosti, nástroj potrebný k dostupnosti, respektíve k používaniu, respektíve adresu Webovej stránky. Spoločnosť môže údaje, informácie, ktoré uvádza na Webovej stránke, zobrazenie ich ktoréhokoľvek prvku zrušiť, môže zmeniť alebo zrušiť spôsoby prenosu údajov, môže zmeniť rýchlosť prenosu alebo ktorúkoľvek inú užívateľskú podmienku.

A Užívateľ je v rámci používania Aplikácie alebo Webovej stránky povinný konať v súlade s požiadavkami dobromyseľnosti a čestnosti, za dodržiavania vzťahujúcich a právnych predpisov. Z toho vyplývajúc Webovú stránku nemôžete používať na rozširovanie protiprávneho obsahu, počítačových vírusov, alebo na neoprávnený zber údajov.

Užívateľ vyslovene zodpovedá voči Spoločnosti za všetky také škody, ktoré Spoločnosť utrpela, ktoré Spoločnosti spôsobilo nie riadne a/alebo protiprávne používanie Aplikácie, resp. Webovej stránky.

6. Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť je v zmluvnom vzťahu výhradne s registrovaným Užívateľom, a na smart telefónoch registrovaných Užívateľov zobrazuje ponuky svojich Partnerov.

Spoločnosť nekontroluje a neskúma kvalitu distribuovanú jej Partnermi a úroveň Služieb, ako aj správnosť a skutočnosť ich ponúk, nahratých do Aplikácie. Partneri môžu kedykoľvek prerušiť alebo s konečnou platnosťou odvolať svoje aktívne ponuky.

Spoločnosť vykonáva výhradne zobrazovanie ponúk Partnerov na chytrých telefónoch Užívateľov, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za to, či je možné ponuky u dotknutých Partnerov skutočne využiť, podľa záležitostí uvedených v Partnerskej ponuke. Spoločnosť tiež neposkytuje žiadnu zodpovednosť za kvalitu, vlastnosti, vhodnosť na riadne používanie tovarov a služieb, uvedených v daných ponukách, ako aj za splnenie iných podmienok uvedených v ponuke.

V prípade využitia Partnerskej ponuky sa Užívateľ dostáva do zmluvného vzťahu výhradne s Partnerom, ktorý ponuku poskytol, a v súvislosti s tovarom alebo službou, zakúpenou na základe ponuky môže vzniesť akékoľvek požiadavky alebo pohľadávky výhradne voči predajcovi daného tovaru alebo danej služby.

Užívateľ berie na vedomie, že Spoločnosť nezodpovedá za prípadne utrpené škody počas doručovania na internete.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že dostupnosť Webovej stránky, respektíve Aplikácie sa môže z času na čas prerušiť, môže byť prerušená alebo zrušená a užívateľ v súvislosti s tým nemôže vzniesť voči Spoločnosti požiadavky alebo pohľadávky, ak je možné vyššie uvedené záležitosti odvodiť od takých príčin, mimo oblasti činnosti, záujmov, respektíve kontroly, ktoré nebolo možné odvrátiť, a v dobe uzatvorenia zmluvy s nimi Spoločnosť nemusela rátať.

Zodpovednosťou Užívateľa je zaobstaranie a údržba nástrojov potrebných pre prístup k Webovej stránke a k Aplikácii, ako aj k ich používaniu, a všetky náklady súvisiace s tým znáša Užívateľ. Spoločnosť vykoná všetky rozumné opatrenia, ktoré je možné od nej očakávať v záujme toho, aby Webová stránka, respektíve Aplikácia fungovali spoľahlivo a bezpečne, bez vírusov.

7. Duševné vlastníctvo

Aplikácia, Webová stránka, a všetok obsah, popis, grafika, obrázok nachádzajúci sa na Webovej stránke je vo výhradnom vlastníctve Spoločnosti, respektíve v danom prípade Partnerov. Webová stránka sa považuje za zbierkové dielo charakterizované v § 7. zákona č. LXXVI. z roku 1999 o autorskom práve, a je chránené autorským právom.

Z obsahu, ktorý sa nachádzajú v Aplikácii, resp. na Webovej stránke, je zakázané v akejkoľvek forme vyhotoviť kópiu, uložiť ho, znovu vytvoriť, rozširovať, postúpiť ďalej, stiahnuť, upravovať, ďalej predávať alebo zverejňovať. Použitie akéhokoľvek obsahu aplikácie, respektíve Webovej stránky za akýmkoľvek účelom je možné výhradne na základe vopred daného písomného súhlasu Spoločnosti.

Akékoľvek porušenie duševného vlastníctva Spoločnosti má za následok vzatie na zodpovednosť porušiteľa práva.

8. Riešenie sťažností

Užívatelia môžu svoje sťažnosti ohľadom Aplikácie podávať prostredníctvm elektronického listu odoslanom na e-mailovú adresu support@recash.app prevádzkovanú Spoločnosťou, osobne alebo telefonicky.

Spoločnosť zabezpečuje možnosť ústneho podávania sťažností v každý pracovný deň v dobe medzi 8-16 hodinou, v kancelárskych priestoroch Spoločnosti na adrese 3530 Miskolc, ulica Hunyadi č. 56.

Možnosť ústneho podania sťažnosti môžu Užívatelia využiť na telefónnom čísle +36-302412426, v každý pracovný deň od 8 hodiny do 20 hodiny.

Spoločnosť prešetrí sťažnosti prijaté od Užívateľov do 15 pracovných dní, s tým, že ak na niektorú z častí sťažnosti z príčin mimo Spoločnosti nie je možné poskytnúť odpoveď do 15 pracovných dní, poskytovateľ doručí Užívateľovi dočasnú odpoveď, ktorá obsahuje príčiny omeškania podstatnej odpovede, ako aj termín konečnej odpovede. Termín doručenia konečnej odpovede ale ani v tomto prípade nemôže byť neskorší, ako 35 pracovných dní od odovzdania sťažnosti.

9. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť s cieľom odlišným ako Služba informácií o účte vyslovene žiadanej Užívateľom nepoužíva a neukladá údaje. Povinnosť podľa tohto bodu v záujme vyhnutiu sa nedorozumeniam nemôže obmedzovať to právo Spoločnosti, aby Užívateľom, ktorí sú k s ňou vo zmluvnom vzťahu, sprostredkovala cielené ponuky.

10. Vznik, modifikácia, zánik Všeobecných zmluvných podmienok

Všeobecné zmluvné podmienky vznikajú na dobu neurčitú, jej prijatím Užívateľom.

Spoločnosť je jednostranne oprávnená nariadenia týchto Všeobecných zmluvných podmienok, a spôsob a podmienky využívania služieb poskytovaných Aplikáciou jednoznačne zmeniť, spôsobom nie nepriaznivým pre užívateľov. Spoločnosť o modifikácii týchto Všeobecných zmluvných podmienok informuje Užívateľov na stránke Spoločnosti na sociálnych sietiach a vo forme Push odkazu odoslaného prostredníctvom Aplikácie, aspoň 15 dní pred nadobudnutím právoplatnosti modifikácií.

Spoločnosť je oprávnená tieto Všeobecné zmluvné podmienky modifikovať nepriaznivým spôsobom pre Užívateľov, s ohľadom na obchodné podmienky, najmä na hľadiská správy rizika, na zmenu vzťahujúceho sa prostredia právnych predpisov, respektíve na značné zvýšenie prevádzkových nákladov Spoločnosti, ale o tejto skutočnosti je povinná informovať Užívateľov – pri prvej príležitosti aspoň o 60 dní, následne aspoň 30 dní pred odkazovanou modifikáciou – na Webovej stránke Spoločnosti, vo forme Push odkazov odoslaných prostredníctvom Aplikácie, respektíve vo forme e-mailového odkazu, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácii.

Modifikované Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú právoplatnosť v tam označenom čase. Ak po nadobudnutí právoplatnosti Všeobecných zmluvných podmienok Užívateľ využije ktorúkoľvek zo služieb, poskytovaných Aplikáciou, je potrebné na to prihliadať tak, že s podmienkami uvedenými modifikovanými Všeobecnými Zmluvnými Podmienkami súhlasí.

Do dňa pred nadobudnutím právoplatnosti modifikácie je Užívateľ oprávnený na vypovedanie Všeobecných zmluvných podmienok s okamžitou platnosťou, bez poplatkov, nákladov alebo inej platobnej povinnosti.

Každá zo strán je oprávnená Všeobecné zmluvné podmienky vypovedať jednostranne s 30 dňovou riadnou výpovednou lehotou. V prípade riadnej výpovede je Spoločnosť povinná sa s každým dotknutým Užívateľom vyúčtovať bez Limit účtu Užívateľa, a pre Užívateľov uskutočniť prípadné výplaty s prihliadnutím na záležitosti uvedené v bode č. 2. Všeobecných zmluvných podmienok – najneskôr súčasne so zánikom právneho vzťahu.

V prípade závažného porušenia zmluvy Druhou Stranou je každá zo Strán oprávnená vypovedať tieto Všeobecné zmluvné podmienky s okamžitou platnosťou.

Užívateľ môže svoju výpoveď právoplatne oznámiť vo forme elektronického dopisu odoslaného na e-mailovú adresu spoločnosti support@recash.app, a spoločnosť na e-mailovú adresu Užívateľa, poskytnutú pri registrácii.

11. Kontakt

Spoločnosť je povinná svoju informačnú povinnosť plniť – s početnosťou pre jednotlivé prípady určenou v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach – vo forme odkazov odoslaných na e-mailovú adresu Užívateľa, poskytnutú v rámci registrácie. Spoločnosť je povinná pre Užívateľa umožniť prístup a možnosť stiahnutia aktuálne platných Všeobecných zmluvných podmienok kedykoľvek na Webovej stránke Spoločnosti. Kontaktným jazykom medzi Užívateľom a Spoločnosťou je maďarčina.

Pre Užívateľov Spoločnosť zabezpečuje udržiavanie kontaktu aj na nižšie uvedených kontaktoch:

Adresa: H-3530 Miskolc, Hunyadi u. 56.

Poštová adresa: H-3530 Miskolc, Hunyadi u. 56.

e-mailová adresa: support@recash.app

Telefónne číslo: +36-30-2412426

12. Smerodajné právo, usporiadanie sporov

Pre tieto Všeobecné zmluvné podmienky sa za smerodajné považuje maďarské právo.

Strany sa pokúsia svoje právne spory vyriešiť v prvom rade pokojnou cestou. V záujme toho sa môžu užívatelia obrátiť na arbitrážny súd prevádzkovaný maďarskou národnou bankou (Magyar Nemzeti Bank) s názvom Pénzügyi Békéltető Testület (sídlo: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., tel.: +36 (1) 428 2600, fax: +36 (1) 429 8000, e-mail: info@mnb.hu).

Ak kroky vykonané na vysporiadanie právneho sporu medzi stranami mierovou cestou neviedli k výsledku, Strany sa podrobujú riadnym maďarským súdom.