INFORMÁCIE PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PARTNEROV A UŽÍVATEĽOV NA SLOVENSKU

 1. Platnosť Informácií pre spracúvanie osobných údajov
 1. Účinnosť tohto nariadenia sa vzťahuje na Užívateľov, fyzické osoby aplikácie RECASH, a na fyzické a právnické osoby, respektíve organizácie bez právnej osobnosti, ktoré aplikáciu RECASH využívajú ako Partneri.
 2. Prevádzkovateľ aplikácie RECASH, údaje, skutočnosti a informácie, ktoré sa do jeho držby dostanú v rámci používania aplikácie RECASH, alebo v súvislosti s tým, spracúva podľa záležitostí uvedených v týchto podmienkach.
 3. Súčasne s Užívateľskou alebo Partnerskou registráciou na aplikáciu RECASH, Užívateľ, respektíve Partner súhlasí so záležitosťami uvedenými v týchto podmienkach, a dobrovoľne súhlasí so spracúvaním svojich údajov a informácií, ktoré sa na neho vzťahujú, podľa záležitostí uvedených v týchto podmienkach.
 4. Ak nesúhlasíte so záležitosťami uvedenými v týchto podmienkach, v tom prípade vás žiadame, aby ste sa nezaregistrovali a nevyužívali služby aplikácie.
 5. Predpisy týchto podmienok, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a ochranou osobných údajov, uvedené v bode č. 2.9. sa vzťahujú výhradne na fyzické osoby, ako sú Užívatelia, používajúci aplikáciu, ktorí sú považovaní za spotrebiteľov, ako aj zamestnancov, fyzické osoby spoločností, ktoré prostredníctvom aplikácie zverejňujú ponuky.
 6. Predpisy týchto podmienok, uvedené v bode č. 10., vzťahujúce sa na ochranu obchodných tajomstiev sa vzťahujú výhradne na Partnerov, s prihliadnutím na to, že obchodné tajomstvo je v zmysle § 2:47 OZ možné interpretovať výhradne v súvislosti s hospodárskou činnosťou. Preto je bod č. 10. týchto podmienok smerodajný výhradne v prípade správy obchodných tajomstiev Partnerov.
 1. Identifikácia Prevádzkovateľa
 1. Prevádzkovateľom Užívateľských osobných údajov a Partnerských osobných údajov fyzických osôb zadaných do aplikácie RECASH, respektíve generovaných aplikáciou, je spoločnosť APPSPECT Alkalmazás Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 3530 Miskolc, Hunyadi János u. 56.; číslo v obchodnom registri: 05-09-028450; daňové identifikačné číslo: HU25434336; ďalej len: "Prevádzkovateľ").
 2. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti pre prevádzku aplikácie a systému využíva cloudovú službu Azure spoločnosti Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, Washington, U.S.), preto Microsoft Corporation môže byť považovaná za sprostredkovateľa.
 1. Identifikácia zodpovednej osoby pre spracúvanie osobných údajov a správcu osobných údajov
 1. Meno a kontakt Zodpovednej osoby pre spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľa: Smart Specialist Zrt.; e-mail: support@recash.app.
 2. Prevádzkovateľ v zmysle bodu e) odseku (1) § 4 Nariadenie vlády č. 42/2015. (VII. 12.) o ochrane informačných systémoch poisťovní a prepoisťovacích spoločností, ďalej investičných podnikov a poskytovateľov na tovarových burzách za Správcu údajov určuje nasledujúcu osobu/organizáciu: Gabor Pazmanyi; email: pazmanyi.gabor@digintelligent.hu.
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov
 1. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľa je založené na súhlase dotknutej osoby. V rámci registrácie dotknuté osoby vyslovene súhlasia s týmito podmienkami, a so súhlasom s podmienkami poskytujú svoj vyslovený a dobrovoľný súhlas pre spracúvanie osobných údajov podľa týchto podmienok. Bez súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba aplikáciu nemôže používať.
 2. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľa umožňuje aj §13/A zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou, s cieľom, ktorý je tam určený.
 1. Cieľ spracúvania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov v prvom rade s tým účelom, aby pre Užívateľov sprístupnil zvýhodnené ponuky Partnerov registrovaných do aplikácie RECASH, následne po nákupe u Partnera platobnou kartou, na účet pripísal sumu peňažnej kompenzácie nastavenú Partnerom v systéme, zníženú o províziu.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov Partnera, fyzických osôb, výhradne s cieľom kontaktovania.

 1. Popis spracúvania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov nasledujúcim spôsobom a s nasledujúcimi cieľmi:
 1. zobrazenie zvýhodnených ponúk Partnerov registrovaných do aplikácie RECASH na smart telefónoch Užívateľov;
 2. u Partnerov aplikácie RECASH stanovenie platby vykonanej Užívateľmi, uskutočnenej platobnou kartou, s cieľom pripísania peňažnej kompenzácie pre Užívateľa prináležiacej od Partnera, zníženej o províziu;
 3. odosielanie informačných listov, vzťahujúcich sa na nové služby, vývoj aplikácie RECASH, na iné užitočné informácie v súvislosti s používaním aplikácie RECASH, na e-mailové adresy užívateľov, ktoré poskytli v rámci registrácie;
 4. zabezpečenie prevádzky služieb aplikácie RECASH na čo najvyššej úrovni a s čo najväčšou účinnosťou;
 5. vyhotovenie štatistík, vzťahujúcich sa na Užívateľské zvyky v súvislosti s používaním aplikácie RECASH.
 1. Aplikácia funguje tak, že zistí nákup Užívateľa uskutočnený platobnou kartou u Partnera, sľubujúceho peňažnú kompenzáciu. Pri pripísaní cashback-u zo strany Užívateľa nie je potrebná žiadna činnosť, kým Partnerom poskytuje možnosť na získanie nových zákazníkov od konkurencie prostredníctvom toho, že umelá inteligencia, postavená za aplikáciou priebežne analyzuje zvyky Užívateľov, a zistí, že bola uskutočnená platba u konkurencie. Následne sa snaží dosiahnuť prostredníctvom viacerých kanálov (zvýraznenie, push notifikácia, atď.), aby Užívateľa nasmeroval do predajne Partnera.

 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov Partnera, fyzických osôb nasledujúcim spôsobom a s nasledujúcimi cieľmi:
 1. vytvorenie zmluvy o spolupráci na uzatvorenie s Partnermi, určenie jej obsahu;
 2. sledovanie plnenia zmlúv o spolupráci, uzatvorenej s Partnermi výsledkom registrácie, fakturácie z nich pochádzajúcich poplatkov, uplatnenie z nich pochádzajúcich iných pohľadávok;
 3. modifikácia zmlúv o spolupráci uzatvorených s Partnermi, ktoré sú výsledkom registrácie;
 4. odosielanie informačných listov, vzťahujúcich sa na nové služby, vývoj aplikácie RECASH, na iné užitočné informácie v súvislosti s používaním aplikácie RECASH, na e-mailové adresy Partnerov, ktoré poskytli v rámci registrácie;
 5. zabezpečenie prevádzky služieb aplikácie RECASH na čo najvyššej úrovni a s čo najväčšou účinnosťou;
 6. vyhotovenie štatistík vzťahujúcich sa na Užívateľské zvyky a na Užívateľský záujem preukázaný na zvýhodnené ponuky Partnerov v súvislosti s používaním aplikácie RECASH.
 1. Okruh spracúvaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje Užívateľov:
 1. meno;
 2. e-mailová adresa;
 3. IP adresa;
 4. aktuálne a časté miesto zdržiavania sa Užívateľa na základe GPS súradníc;
 5. zvýhodnené ponuky, ktoré Užívateľ premiestnil medzi obľúbených a/alebo, ktoré Užívateľ uplatnil;
 6. nové ponuky založené na vyhodnotení údajov automatizovaným spôsobom uvedených v predchádzajúcich bodoch a preferenciách Užívateľa.
 1. V súlade s vyššie uvedenými Prevádzkovateľ o Užívateľoch vykonáva „profilovanie“, teda osobné charakteristiky vzťahujúce sa na Užívateľov vyhodnocuje automatizovaným spôsobom, aby mohol pre Užívateľa doručiť relevantné ponuky. Toto profilovanie je založené na súhlase Užívateľa. Ak Užívateľ nemieni pre Prevádzkovateľa povoliť túto činnosť, v tom prípade Užívateľ nevie využívať Aplikáciu, nakoľko cieľom aplikácie je doručovanie ponúk vyhovujúcich pre Užívateľa na základe nepretržite sa meniacich preferencií Užívateľa. Registrácia do aplikácie bez súhlasu, respektíve odvolanie súhlasu po registrácii znemožňuje používanie aplikácie pre Užívateľa. Ak Užívateľ namieta proti spracúvaniu jeho osobných údajov a preferencií s cieľom profilovania, v tom prípade odporúčame, aby si aplikáciu nestiahol a nezaregistroval sa, respektíve, ak sa to už stalo, v tom prípade nech vymaže svoju registráciu a aplikáciu zo svojho zariadenia. Následne budú všetky osobné údaje v súvislosti s profilovaním a so samotným Užívateľom vymazané zo systému Prevádzkovateľa, t.j. doba trvania spracúvania osobných údajov trvá výhradne do vymazanie aplikácie alebo registrácie.

 2. Ak v rámci používania aplikácie RECASH Užívateľ alebo Partner na mobilnej alebo webovej platforme aplikácie neskôr poskytne ďalšie osobné údaje, Užívateľ alebo Partner tak prostredníctvom poskytnutia dotknutých osobných údajov súhlasí aj s ich spracúvaním Prevádzkovateľom a podľa týchto informácií.

 3. Prevádzkovateľ v súvislosti so svojou činnosťou spracúvania osobných údajov nespracúva citlivé platobné údaje. Citlivými platobnými údajmi sú na základe bodu 5a. § 2. zákona č. LXXXV z roku 2009 o poskytovaní peňažných platobných služieb také údaje, ktoré je možné použiť na spáchanie podvodu, vrátane osobných, overujúcich údajov, s tým, že platobný údaj necitlivý z hľadiska služby pre iniciovanie platby alebo Účtovej informačnej služby je meno majiteľa účtu a číslo jeho platobného účtu. Prevádzkovateľ v súvislosti s Účtovnou informačnou službou spracúva meno a číslo platobného účtu majiteľa účtu, ktoré v zmysle vyššie uvedených nie sú považované za citlivé platobné údaje.
 1. Doba spracúvania osobných údajov
 1. Spracúvanie osobných údajov sa začína od registrácie Užívateľa alebo Partnera (s poskytnutím súhlasu Dotknutej osoby), a trvá do vymazania registrácie alebo aplikácie (do odvolania súhlasu dotknutej osoby).
 2. Ak Užívateľ alebo Partner registráciu zruší, a aplikáciu vymaže, v tom prípade aj Prevádzkovateľ bez omeškania zruší spracúvanie osobných údajov, a vymaže údaje vzťahujúce sa na Užívateľa alebo Partnera, s výnimkou, ak má voči Partnerovi pohľadávky ohľadom poplatkov, alebo iné pohľadávky, v tom prípade môže pokračovať v spracúvaní údajov potrebných pre uplatnenie týchto pohľadávok, s cieľom uplatnenia svojich pohľadávok.
 1. Prenos údajov tretím osobám
 1. Údaje (o obrate) v súvislosti s využívaním aplikácie, usporiadané a zoskupené spôsobom nevhodným na identifikáciu jednotlivých Užívateľov, usporiadané alebo zoskupené podľa rôznych hľadísk, môže Prevádzkovateľ poskytnúť Partnerom z toho účelu, aby preukázal úspešnosť a účinnosť aplikácie RECASH, a aby mohli Partneri svoje služby rozvíjať v súlade so záujmom Užívateľov. Prevádzkovateľ môže niektoré informácie zverejniť v štatistickej forme v záujme toho, aby záujemcov informoval o výsledkoch a účinnosti svojich služieb.
 2. Súd, prokuratúra a iné orgány môžu prevádzkovateľa kontaktovať s cieľom poskytnutia informácií, uvedenia a odovzdania údajov, respektíve poskytnutia listín.
 3. Prevádzkovateľ pre súd, prokuratúru a iné orgány – ak súd, prokuratúra alebo iný orgán označil presný cieľ a okruh údajov – poskytne osobné údaje len toľko a v takej miere, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu cieľa žiadosti.
 4. Prevádzkovateľ môže právoplatne získané a evidované údaje o dotknutej osobe použiť v záujme vysporiadania právneho sporu, ktorý medzi nimi prípadne vznikne, a tiež v rámci rokovaní uskutočnených v záujme zabránenia právnemu sporu a/alebo konaniam pred orgánmi a súdnymi a nesúdnymi konaniami, slúžiacimi na vysporiadanie právneho sporu.
 5. Okrem záležitostí uvedených v týchto informáciách je Prevádzkovateľ oprávnený na prenos osobných údajov tretej osobe výhradne na základe zákonného poverenia.
 1. Práva a možnosti právnych opravných prostriedkov dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
 1. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať poskytnutie informácií o spracúvaní jeho osobných údajov, môže požadovať opravu, vymazanie alebo blokovanie svojich osobných údajov, a môže aj namietať voťi spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľom.
 2. Na žiadosť dotknutej osoby Prevádzkovateľ poskytne informácie o ním spracúvaných osobných údajov, respektíve – ak také sú – o osobných údajov spracúvaných ním povereným sprostredkovateľom, o ich zdroji, o cieli, právnom podklade, dobe trvania spracúvania osobných údajov, o mene, adrese (sídle) sprostredkovateľa (ak taký je) a o svojej činnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ďalej o tom, komu, s akým cieľom a pod akým právnym titulom prenáša, resp. prenášal údaje dotknutej osoby.
 3. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie za možný najkratší čas od predloženia žiadosti, ale najviac do 30 dní, písomne, v zrozumiteľnej forme. Poskytnutie informácií je zdarma, ak žiadateľ o informácie v danom roku, vo vzťahu k totožnému okruhu údajov ešte nepredložil Prevádzkovateľovi žiadosť o poskytnutie informácií. V ostatných prípadoch môže Prevádzkovateľ stanoviť náhradu nákladov.
 4. Prevádzkovateľ je povinný vymazať osobný údaj dotknutej osoby, ak je spracúvanie protiprávne, ak to dotknutá osoba požaduje, zanikol cieľ spracúvania osobných údajov, alebo ak uplynula zákonná lehota skladovania osobných údajov, ak to nariadil súd, alebo Národný orgán pre ochranu osobných údajov a informačnej bezpečnosti (Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság) („Orgán”). Prevádzkovateľ spracúva len a výhradne také údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné v záujme poskytovania služieb prostredníctvom aplikácie pre Užívateľov a Partnerov. T.j., ak ktorákoľvek dotknutá osoba požaduje vymazanie ktoréhokoľvek svojho údaja, to má v súlade so záležitosťami uvedenými vo vyššie uvedenom bode č. 1.4 za výsledok, že následne nebude môcť používať aplikáciu, a Prevádzkovateľ jeho registráciu vymaže.
 5. Prevádzkovateľ o oprave, vymazaní alebo blokovaní osobných údajov dotknutej osoby informuje dotknutú osobu, ďalej každého, komu údaj posunul s cieľom spracúvania alebo správy osobných údajov. Informovanie je možné vynechať, ak s prihliadnutím na ciele správy osobných údajov neporušuje práva dotknutej osoby.
 6. Dotknutá osoba v prípade porušenia práva alebo jeho bezprostredného nebezpečenstva môže učiniť oznámenie u Orgánu, a môže požadovať prešetrenie.
 7. Dotknutá osoba sa môže v prípade porušenia jej práv proti Prevádzkovateľovi obrátiť na súd. Súd v prípade koná mimo poradia.
 8. Prevádzkovateľ je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil inému protiprávnym spracovaním osobných údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek na bezpečnosť spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ voči dotknutej osobe zodpovedá aj za škody spôsobené Sprostredkovateľom. Zodpovednosť Prevádzkovateľa sa vylučuje, ak škodu spôsobila neodstrániteľná príčina mimo okruhu spracúvania osobných údajov. Škodu nie je potrebné uhradiť vtedy, ak vznikla z úmyselného alebo nedbanlivého konania poškodeného.
 9. V súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená obrátiť sa aj na Zodpovednú osobu pre spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľa. Meno a kontakt Zodpovednej osoby pre spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľa: Smart Specialist Zrt.; e-mail: support@recash.app.
 1. Dôverná správa obchodného tajomstva
 1. Prevádzkovateľ v rámci plnenia zmlúv o spolupráci uzatvorenými s Partnermi v súvislosti s Partnermi môže dostať aj k informáciám, ktoré sú považované za obchodné tajomstvo. Partner je v každom prípade povinný informovať Prevádzkovateľa, ak sa niektorá informácia považuje za obchodné tajomstvo, a žiada o jej dôvernú správu. Ak sa poskytnutie informácií neuskutoční, Prevádzkovateľ nezodpovedá za zverejnenie dotknutej informácie, alebo za získanie vedomostí o informáciách tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dôverné spracúvanie informácií, ktoré boli označené ako obchodné tajomstvo.
 1. Bezpečnosť údajov
 1. Prevádzkovateľ ukladá údaje vzťahujúce sa na Partnerov a Užívateľov v elektronickej forme, na svojom serveri pre obsluhu aplikácie RECASH.

 2. Prevádzkovateľ pre spracúvanie osobných údajov zvolí a prevádzkuje informačné nástroje, použité v rámci poskytovania služieb tak, aby bol spracúvaný údaj
 1. pre na to oprávnené osoby prístupný (dostupnosť),
 2. boli zabezpečené autenticita a pravosť (pravosť spracúvania údajov),
 3. bolo možné potvrdiť nemennosť (integrita údajov),
 4. chránený chránená voči neoprávnenému prístupu (dôvernosť údajov).
 1. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu bezpečnosti spracúvania údajov takými technickými, organizačnými a orgánovými opatreniami, ktoré poskytujú úroveň ochrany vhodnú rizikám vznikajúcim v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť na úrovni serverov aj na úrovni aplikácií.

 2. Užívatelia a Partneri ale súčasne berú na vedomie, že žiadny prenos údajov na internete nedokáže zaručiť 100%-nú bezpečnosť. Preto napriek tomu, že Prevádzkovateľ vykoná všetky obchodne rozumné bezpečnostné opatrenia v záujme ochrany údajov Užívateľov a Partnerov, a snaží sa nadviazať obchodné styky s takými podnikmi, ktoré svoju činnosť vykonávajú obdobným spôsobom, bezpečnosť údajov prichádzajúcich na mobilnú alebo internetovú plochu aplikácie Prevádzkovateľ nevie zaručiť.
 1. Sledovanie údajov
 1. Servery Prevádzkovateľa automaticky registrujú zvyky registrovaných Užívateľov v súvislosti s tým, ktoré zvýhodnené ponuky ukladá medzi svoje obľúbené, ktoré ponuky zo zoznamu ponúk zobrazí a niektoré ďalšie informácie. Tieto informácie využije výhradne v súhrnnej a spracovanej forme, v záujme zvyšovania kvality svojich služieb, a opravy prípadných chýb, zlepšenia ich kvality, a na štatistické ciele. Údaje Prevádzkovateľ s inými údajmi poskytnutými Užívateľmi a Partnermi v žiadnej forme nespája.
 1. Cookies
 1. Prevádzkovateľ umiestňuje na zariadeniach Užívateľov a Partnerov individuálne identifikátory, takzvané cookies. Zakázanie prijatia cookies nie je prekážkou pri využívaní jeho služieb. Výnimkou je, ak to Prevádzkovateľ naopak predbežné oznámi Užívateľovi.
 2. Cookie je textový súbor malých rozmerov, ktorý umiestňuje na zariadeniach Užívateľov a Partnerov s cieľom sledovania údajov, a ktorý obsahuje údaje o danom Užívateľovi alebo Partnerovi. Cookies napomáhajú tomu, aby Prevádzkovateľ prispôsobil mobilné a webové plochy aplikácie RECASH k požiadavkám Užívateľa alebo partnera, aby ich individualizoval. Cookies sledujú okruhy záujmov Užívateľa alebo Partnera a umožňujú aj to, aby zbieral údaje neidentifikujúce osobu o Užívateľovi alebo o Partnerovi, napríklad, ktoré stránky navštívil, na ktoré odkazy klikol.
 1. Iné nástroje na sledovanie údajov
 1. Prevádzkovateľ môže používať aj inú technológiu, využívanú v odbore, napr. pixel tagy alebo web beacony, aby sledoval, ako Užívateľ alebo Partner používa mobilné alebo webové plochy aplikácie, respektíve ako Užívatelia používajú zvýhodnené ponuky Partnerov, respektíve môže ich využívanie prepustiť externým poskytovateľským spoločnostiam, aby pre Prevádzkovateľa tieto nástroje používali.
 2. Pixel tagy a web beacony sú malé grafické prvky, ktoré Prevádzkovateľ umiestňuje na mobilných alebo webových plochách aplikácie, alebo vo svojich e-mailových odkazoch, čím umožní, aby skontroloval, či určité činnosti Užívateľ alebo Partner vykoná. Pixel tag umožňuje, aby Prevádzkovateľ meral a zlepšoval obrat návštevnosti a správanie sa aplikácie, respektíve, aby vedel merať úspešnosť zvýhodnených ponúk Partnerov a svoju vlastnú prevádzku.
 1. Pravidlá pre spracúvanie údajov externých webových stránok
 1. Môže sa stať, že sú z mobilných alebo webových platforiem aplikácie RECASH dostupné aj mobilné aplikácie alebo webové stránky prevádzkované tretími osobami. Na spracúvanie údajov odkrytých prostredníctvom týchto, tretími osobami prevádzkovanými mobilnými aplikáciami a webovými stránkami sa tieto informácie nevzťahujú. Takéto, tretími osobami prevádzkované mobilné aplikácie a webové stránky majú svoje vlastné pravidlá na ochranu osobných údajov. V súvislosti s praxou ochrany osobných údajov tretích osôb Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť.
 1. Zmena Informácií o spracúvaní osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto pravidiel. O modifikácii informuje Prevádzkovateľ registrovaných Užívateľov a Partnerov prostredníctvom e-mailovej správy alebo informačného listu.
 2. Modifikované informácie o ochrane osobných údajov nadobúdajú platnosť automaticky v čase, v ktorom sú uvedené. Ak po nadobudnutí právoplatnosti modifikovaných informácií o spracúvaní osobných údajov Užívateľ alebo Partner využije služby aplikácie, a voči modifikovanému spracúvaniu údajov nenamieta, je na to potrebné prihliadať tak, že s modifikovanými informáciami o spracúvaní osobných údajov súhlasí a ich nariadenia voči sebe prijíma ako povinné.