ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(PARTNEREK RÉSZÉRE)

A jelen Általános Szerződési Feltételekben használt, és egyéb helyen meg nem határozott nagy kezdőbetűs fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

API: alkalmazásprogramozási felület; egy program vagy rendszerprogram azon eljárásainak (szolgáltatásainak) és azok használatának dokumentációja, amelyet más programok felhasználhatnak;

Pénzvisszatérítés: pénzvisszatérítés, melyet a Felhasználó az Alkalmazáson keresztül kap meg. A Partner célja, hogy a Felhasználónak juttatott Pénzvisszatérítés által új vevőket szerezzen, illetve régi vevőit hűségprogram jelleggel megtartsa;

Felhasználó: az Alkalmazás 18. életévét betöltött magánszemély regisztrálója, aki az Alkalmazás részére a Felhasználó Bankján keresztül megadja a hozzájárulást ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználói Adatokhoz hozzáférhessen;

Felhasználó Bankja(i): az(ok) a magyarországi székhellyel működő kereskedelmi bankok, amely(ek) az Alkalmazás igénybevételéhez szükséges bankkártyá(kat) kibocsátja(ják);

Felhasználói Adatok: azon adatok összessége, amelyet az Alkalmazás a Felhasználó bankjától a PSD2-es banki API-kon keresztül a Felhasználó engedélye alapján megkap;

Felhasználói Számlalimit: a Felhasználónak jutatott Pénzvisszatérítések összegének az Alkalmazásban meghatározott azon alsó értéke, amelyet elérve az átutalási díjjal csökkentett összeg tekintetében kifizetést kap a Felhasználó;

Partner: a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló jogi személy, aki az Alkalmazáson keresztül általa meghatározott mértékű Pénzvisszatérítést ad a nála bankkártyával fizető Felhasználó részére;

Partneradatok: a Partner üzleteinek adatai és a Partner számlázási adatai;

Partnertranzakció: olyan bankkártyás fizetési tranzakció, amikor a Felhasználó a Partnernél fizetett valamilyen áruért vagy szolgáltatásért;

PSD2: Az Európai Unió 2015/2366/EU irányelve;

Társaság: a mobilalkalmazást üzemeltető RECASH Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 56., cégjegyzékszám: Cg. 05 09 028450, Európai Bankfelügyelet (EBA) azonosító: 25434336);

Weboldal: a Társaság által a Partnerek számára működtetett https://recash.app/business.html elérési címmel rendelkező weboldal.

1. A számlainformációs szolgáltatóként nyújtani kívánt szolgáltatás leírása

1.1 Az Alkalmazás

Alkalmazás a Társaság által működtetett RECASH munkanévvel ellátott natív mobilalkalmazás, valamint az ehhez tartozó weboldalak és egyéb rendszerek, amelyek a 1.2 és 1.3. alatt leírt szolgáltatás működtetését végzik (a továbbiakban: Alkalmazás). Az Alkalmazás üzemeltetője a Társaság, amely az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti számlainformációs szolgáltatást ("Számlainformációs Szolgáltatás") végző pénzforgalmi intézménynek minősül.

1.2 Az Alkalmazás működése

Az Alkalmazás egy mobil és webes platform, amely Felhasználói részére reklámozó Partnereinél történő bankkártyás vásárlás esetén pénzt tart nyilván, kedvezményt biztosító reklámozó Partnerei számára pedig hosszú távon elkötelezett vásárlók megszerzését segíti.

A működési folyamat lépései:

1.2.1. Felhasználói regisztráció

A Felhasználó letölti az Alkalmazást a megfelelő alkalmazásboltból (Appstore, Google Play Store), és egy e-mail címmel, valamint jelszóval regisztrál. A Felhasználónak lehetősége van a már létező Facebook fiókjával regisztrálni, ebben az esetben a Facebookon használt email és jelszó megadása szükséges, amellyel belép a Facebook fiókjába és engedélyezi az Alkalmazásba történő regisztrációt.

1.2.2   A Felhasználó hozzáférést biztosít az Applikáció részére

A regisztrációt követően a Felhasználót átirányítjuk a Felhasználó Bankjának felületére, ahol Felhasználó megadja az Alkalmazás részére az engedélyt a Felhasználói Adatokhoz (ideértve többek között a bankkártyás terheléses tranzakciókat) történő hozzáféréshez. Az Alkalmazás a Felhasználói engedély megadását követően az alábbi adatokhoz fér hozzá:

- a Felhasználó bankkártya számának utolsó négy számjegye;

- a Felhasználó által végzett bankkártyás tranzakció dátuma;

- a Felhasználó által végzett bankkártyás tranzakció összege;

- a Felhasználó által végzett bankkártyás tranzakció devizaneme; illetve

- a kártyás tranzakcióhoz használt kártyaelfogadó terminálhoz allokált kereskedőazonosító kód.

Az Alkalmazás a jelen Általános szerződési feltételekben leírt szolgáltatást kizárólag a Felhasználó kifejezett- hozzájárulásával nyújtja. Az Alkalmazás kizárólag a Felhasználó által megjelölt fizetési számlákhoz, és az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz fér hozzá. A fenti engedély Felhasználó általi megadása során a Társaság Felhasználót az Alkalmazáson keresztül egyértelműen tájékoztatja arról, hogy az Alkalmazás az engedély megadását követően elért adatokat milyen célból, azaz kizárólag a:

- a Partnertranzakciók beazonosításához;

- a Partnerekkel történő elszámoláshoz; valamint

-a a Felhasználók részére hatékony – inApp (Alkalmazáson belüli) -, anonim profilozást használó ajánlórendszer működtetéséhez használja fel.

A Felhasználóknak szóló ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kifejezett jóváhagyását adja az említett információk fentiek szerint és céljából történő felhasználásához.

1.2.3.   Partner regisztráció

A Partner regisztrál a Weboldalon (https://recash.app/hu/business.html).

1.2.4.   Adatok megadása, kedvezmény(ek) beállítása

A Partner a regisztrációt követően megadja a Partneradatokat, illetve beállítja az általa adni kívánt kedvezmény-visszatérítés feltételeit (mérték, időszakok szerinti leosztás, stb). A Partnerek által beállított Kedvezmény-visszatérítés tartalmazza a Társaság – későbbiekben részletezett – jutalékát. A Felhasználó így az Alkalmazásban az ezen jutalékkal csökkentett Pénzvisszatérítés mértéket látja (egy példán szemléltetve: a Társaság jutaléka a Partner által megadott Pénzvisszatérítés 20%-a, a Partner által megadott Pénzvisszatérítés 10%. Ebben az esetben a Felhasználó az Alkalmazásban az adott Partnernél 8%-os Pénzvisszatérítést lát.)

1.2.5.   A Felhasználó tájékozódik a Partnerekről

A Felhasználó az Alkalmazásban tájékozódik a Pénzvisszatérítést nyújtó Partnerekről. Az Alkalmazásban kereshet közöttük (többek között földrajzi helyzet, illetve a Pénzvisszatérítés mértéke alapján), kategóriába rendezheti azokat, bővebben informálódhat a Partnerekről, vagy el is érheti őket az Alkalmazáson keresztül (telefonon vagy internetes felületen keresztül).

1.2.6.  A Felhasználó a Partnernél fizet bankkártyájával

A Felhasználó - azon Felhasználó Bankja által kibocsátott bankkártyájával, amely vonatkozásában megadta a fenti 1.2.2. pontban hivatkozott hozzájárulást - fizetést teljesít az egyik Partnernél.

1.2.7 Az Alkalmazás felismeri a Partnertranzakciót

Minden egyes Partner megadja az általa használt bankkártya elfogadó terminál kereskedői kódját. A bankkártya terheléses tranzakciólistán ezen kereskedői kóddal azonosíthatók be a Partnerek. Az Alkalmazás folyamatosan elemzi a bankoktól PSD2-es API-kon keresztül megkapott Felhasználói bankkártya-terhelési adatokat és felismeri a Partnertranzakció(ka)t.

1.2.8 Az Alkalmazás értesíti a Felhasználót a Partnertranzakció után járó Pénzvisszatérítésről

A Felhasználó értesítést kap róla, hogy az Alkalmazás Pénzvisszatérítést írt jóvá az Alkalmazásban vezetett számláján, tekintettel arra, hogy Partnernél teljesített fizetést.

1.2.9 Felhasználói kifizetés

A Társaság nem nyit és nem kezel valós számlát a Felhasználó részére, csak Virtuális Számlát. Amennyiben a Felhasználó a Partnerek bármelyikénél terméket vásárol, illetve szolgáltatást vesz igénybe, úgy arról a Társaság a számlaadatokból értesül. A termékért, szolgáltatásért járó ellenérték elszámolását a Felhasználó és a Partner egymás között rendezik, a fizetési folyamatban a Társaság semmilyen módon nem vesz részt. A Társaság a Felhasználónak a számlainformációs szolgáltatás keretében megismert fizetési tranzakcióira tekintettel, azok fizetési adataiból kiindulva, Visszatérítést teljesít a vásárlás ösztönzése érdekében. A Visszatérítés a jelen Általános Szerződési Feltétek 2. pontja szerinti átutalási költséggel csökkentett részét a Társaság a Felhasználó által megadott számlaszámra utalja, amennyiben annak összege eléri a Felhasználói számlalimitet, illetve amennyiben a Felek között létrejött szerződés megszűnik.

A Társaság a Felhasználóknak járó Visszatérítések mindenkori összegét az adott Visszatérítés kifizetésének időpontját megelőzően a Társaság által vezetett saját számláján, illetve számláin kezeli, ahhoz a Felhasználó nem férhet hozzá, afelett nem rendelkezhet. Ennek megfelelően a Társaság, mint fizető fél, a Virtuális Számla adatai alapján saját pénzforgalmi szolgáltatója, számlavezetője részére ad megbízást egy fizetési művelet teljesítésére (azaz a Visszatérítés a jelen Általános Szerződési Feltétek 2. pontja szerinti átutalási költséggel csökkentett részének átutalására) a Felhasználó részére. Ebben az esetben tehát a Társaság, mint fizető fél, a Felhasználó pedig, mint kedvezményezett van jelen, és a Társaság által vezetett Virtuális Számla vezetése kizárólag a számlainformációs szolgáltatás részét képezi.

1.2.10 Felhasználói Számlalimit módosítása

A Társaság jogosult a Felhasználói Számlalimitet üzleti okokra, különös tekintettel kockázatkezelési szempontokra történő hivatkozással módosítani, azonban arról a Felhasználókat - első alkalommal legalább 60 nappal azt megelőzően, egy újabb alkalommal pedig legalább 30 nappal azt megelőzően - köteles tájékoztatni az Alkalmazáson keresztül küldött Push Üzenet formájában, illetve a regisztrációkor a Felhasználó által megadott e-mailben történő üzenet küldésével.

1.2.11 Partnertranzakciók után történő számlázás

A Társaság a Weboldalon meghatározott időszakonként kiszámlázza Partnerei felé az általa bevont Felhasználók részvételével létrejött Partnertranzakciók alapján járó kedvezmény-visszatérítést.

1.3 Érintett felek közötti szerződések

A Felhasználókkal a Társaság külön szerződést nem köt. A Felhasználó és a Társaság között a jogviszony a Felhasználóknak szóló Általános Felhasználási Feltételek Felhasználó által történő egyértelmű elfogadásával jön létre.

A Partnerekkel általános esetben a Társaság külön szerződést nem köt. A Partnerek és a Társaság között a jogviszony a jelen Általános Felhasználási Feltételek Partner által történő egyértelmű elfogadásával jön létre.

Egyedi esetben a Társaság egyoldalúan kizárólagosságot adhat a Partnerek részére, tehát vállalhatja, hogy kölcsönösen megállapított körben más hasonló üzleti profillal rendelkező Partnerrel nem állapodik meg. Ezen Partnerekkel a Társaság külön írásbeli szerződést köthet.

2. Pénzeszközök birtoklása

A Társaság a Felhasználók pénzeszközeihez nem fér hozzá, azokkal semmilyen formában nem rendelkezik.

3. Működés egyéb helyszíneken

A Társaság az előírt jogszabályi és működési feltételek teljesülését követően az Európai Unió egyéb tagállamaiban is nyújthatja a fent bemutatott számlainformációs szolgáltatást.

4. Szakmai felelősségbiztosítás

A Társaság a PSD2-ben meghatározott elveknek és a Magyar Nemzeti Bank által támasztott feltételeknek megfelelően szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik a Colonnade Biztosítónál (https://colonnade.hu).

5. Egyéb feltételek

A Partnerek által tett ajánlatok elektronikus hirdetésnek minősülnek, melyek célja az érintett áru vagy szolgáltatás eladásának ösztönzése.

A Partnerek ajánlataikat az érvényességi idő lejárta előtt is bármikor felfüggeszthetik vagy végleg visszavonhatják.

A Partner felelőssége a Weboldal, illetve az Alkalmazás eléréséhez és használatához szükséges eszközök beszerzése és karbantartása, és az ahhoz kapcsolódó költségeket a Partner viseli. A Társaság minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal, illetve az Alkalmazás megbízhatóan és biztonságosan működjön, vírusoktól mentes legyen.

A Partner tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás csak iOS és Android operációs rendszerrel működő okostelefonokon használható, és csak a 4 verziószámú, valamint annál frissebb verziószámú Android operációs rendszerekkel kompatibilis.

A Partner tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás és a Weboldal elérhetősége, akár az üzemeltető érdekkörén belüli vagy azon kívüli okból időről időre megszakadhat, felfüggesztésre kerülhet vagy megszűnhet, és ezzel kapcsolatban semmilyen igényt vagy követelést nem támaszthat a Társasággal szemben.

A Partner tudomásul veszi, hogy a Társaság nem vállal felelősséget az interneten való továbbítás közben esetlegesen elveszett adatokért. A Társaság célja, hogy az alkalmazás és a hozzá tartozó weboldal heti 7 napon, napi 24 órában elérhető legyen, de lehetnek olyan időszakok, amikor az alkalmazás mobil vagy webes felületei nem elérhetők (például a szükséges szoftverfrissítések miatt).

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Alkalmazás bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse, így különösen, de nem kizárólagosan a tartalmat, az elérhetőség idejét, az elérhetőséghez, illetve használathoz szükséges eszközt, illetve a Weboldal domain nevét. A Társaság az általa a Weboldalon közölt adatokat, információkat, azok bármely elemének megjelenítését megszüntetheti, az adatátviteli módszereket megváltoztathatja vagy megszüntetheti, megváltoztathatja az átviteli sebességet vagy bármely egyéb felhasználási feltételt.

A Partner az Alkalmazás, illetve a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen a Weboldalt, illetve az Alkalmazást nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

A Partner kifejezetten felelősséggel tartozik a Társasággal szemben a Társaság által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Társaságnak a Weboldal, illetve az alkalmazás szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

6. Felelősségkorlátozás

A Társaság kizárólag a regisztrált Partnereivel áll szerződéses kapcsolatban és a Partnerek ajánlatait jeleníti meg a regisztrált Felhasználók okostelefonján.

A Társaság nem ellenőrzi, és nem vizsgálja a Partnerei által forgalmazott áruk minőségét és szolgáltatások színvonalát, valamint az Alkalmazásra feltöltött ajánlataik tartalmának helytállóságát és valóságát.

A Társaság kizárólag a Partnerek ajánlatainak a Felhasználók okostelefonján való megjelenítését végzi, de semminemű felelősséget nem vállal azért, hogy az ajánlatok az érintett Partnereknél ténylegesen igénybe vehetők az ajánlatban foglaltak szerint. A Társaság ugyancsak semminemű felelősséget nem vállal az adott ajánlatokban szereplő áru vagy szolgáltatás minőségéért, tulajdonságaiért, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért, valamint az ajánlatban foglalt egyéb feltételek teljesüléséért.

A kedvezményes ajánlat igénybevétele esetén a Felhasználó kizárólag az ajánlattevő Partnerrel kerül szerződéses kapcsolatba, és az ajánlat alapján megvásárolt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban kizárólag az adott áru vagy szolgáltatás eladójával szemben támaszthat bárminemű igényt vagy követelést.

7. Szellemi tulajdon

Az Alkalmazás, a Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Társaság, illetve adott esetben a Partnerek kizárólagos tulajdonát képezik. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon, illetve az Alkalmazáson található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal, illetve az Alkalmazás tartalmának bármilyen céllal történő felhasználása kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A Társaság szellemi tulajdonának bármilyen megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

8. Panaszkezelés

A Partnerek az Alkalmazással kapcsolatosan a Társaság által működtetett support@recash.app e-mail címre küldött elektronikus levélben élhetnek panasszal. A Társaság a Partnerektől érkező panaszokat 30 napon belül kivizsgálja és vizsgálata eredményéről a panasszal élő Partnert elektronikus válaszlevél formájában írásban értesíti.

9. Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztató – amely jelen Általános Szerződési Feltétel elválaszthatatlan részét képezi - a Társaság Weboldalán az alábbi linken érhető el: https://recash.app/mobile/hu-privacy.html

10. Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Társaság bármikor jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit és az Alkalmazás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módját és feltételeit egyoldalúan megváltoztatni. A Társaság a jelen Általános Felhasználási Feltételek módosításáról a Társaság közösségi oldalán és az Alkalmazás felületén tájékoztatja Partnereket - amennyiben ez lehetséges - a módosítás hatálybalépése előtt legalább 15 nappal.

A módosított Általános Felhasználási Feltételek az abban megjelölt időpontban lépnek hatályba. Amennyiben a módosított Általános Felhasználási Feltételek hatálybalépését követően a Partner az Alkalmazás által nyújtott szolgáltatások bármelyikét igénybe veszi, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosított Általános Szerződési Feltételeket elfogadta.

11. Irányadó jog, vitarendezés

A jelen Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog tekintendő irányadónak. Az érintett felek jogvitáikat megkísérlik elsődlegesen békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az érintett felek alávetik magukat a rendes magyar bíróságoknak.